SM4RT

Informace o projektu

CÍLE PROJEKTU

 • Vytvoření komplexní multikriteriální analýzy. 
 • Formulování klíčových požadavků na infrastrukturu smart meteringu a ovládání zátěže pro jednotlivé skupiny uživatelů s maximální využitelností.  
 • Porovnání požadované funkcionality s dostupnými technickými řešeními a alternativami. 
 • Navržení optimální kombinace dílčích řešení pro jednotlivé koncepty i skupiny uživatelů. 
 • Poskytnutí ERÚ ucelené koncepce optimálního vytěžování benefitů smart meteringu 
  doporučení úprav legislativy v gesci ERÚ umožňující čerpání uživatelských a obchodních přínosů technologie. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Projekt výrazně podporuje veřejný zájem plošného nasazení SM. Cílí na maximalizaci využitelnosti infrastruktury z pohledu zákazníka prostřednictvím nových služeb a využití a zároveň minimalizuje dopady nových služeb či produktů na bezpečnost a stabilitu provozu elektrizační soustavy, fungování energetických trhů a regulátorovi poskytuje potřebné podklady pro harmonizaci regulačních a legislativních opatření.  

V rámci projektu bude vypracována komplexní analýza dopadů zavedení SM pro jednotlivé skupiny uživatelů, kde zvýšená pozornost bude kladena na využitelnost pro zákazníky.  

Zatímco rozsah plošného nasazení SM je aktuálně navrhován jinými projekty či aktivitami. Cílem tohoto projektu je oproti tomu analyzovat možnosti optimalizace a formulovat doporučení úpravy implementačního procesuTy budou směřovat k maximalizaci přínosů nasazení SM pro:  

(A) zákazníka 

(B) správu a rozvoj sítě 

(C) trh, včetně podpory nových konceptů, a  

(D) dohled státními orgány a jejich nástroje. 

 

KONCEPT PROJEKTU

Koncept projektu se skládá z vrstev představující dílčí oblasti dané problematiky.  

 • Jádrem konceptu je Odběrné místo, ve kterém mohou být umístěné spotřební a výrobní technologie či energetická úložiště.  
 • Odběrné místo je osazeno technologií smart meteringu (SM), jehož požadovaná funkcionalita, technologické vybavení a využitelnost se může lišit pro jednotlivé zainteresované strany (Stakeholdery).  
 • SM je součástí Komunikační a řídící infrastruktury poskytující informace či realizující řídicí zásahy inicializované rozdílnými skupinami stakeholderů, pro které se technologie a způsob komunikace/řízení může značně lišit.  
 • Využití infrastruktury smart meteringu (případy využití) se může lišit s ohledem na daný typ stakeholdera, možnosti komunikační a řídicí infrastruktury a technologické vybavení odběrného místa. Případy využití mohou představovat jednoduché řešení příslušné pouze danému stakeholderu či naopak mohou tvořit velice komplexní mechanismy zahrnující několik stakeholderů. 
 • Aplikovatelnost a realizace případů využití je limitována či umožněna současným nastavením tržního, legislativního a regulatorního prostředí či jeho vhodným budoucím nastavením.  
 • Analýza a vyhodnocení dopadu realizace jednotlivých případů využití s ohledem na zájmy stakeholderů, možnosti jejich technologického vybavení a dopady na tržní, legislativní a regulatorní prostředí jsou cílem multikriteriální analýzy. 
 • Multikriteriální analýza povede k vyhodnocení přínosů nasazení SM, maximalizaci jeho benefitů a optimalizaci technických parametrů a tržních procesů vedoucí k minimalizaci dopadů na energetické prostředí. 

Identifikační kód projektu: TK03010175 

Období řešení: 07/2020 – 12/2022 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info